Contents
  1. 1. 别人的睡觉过程:
  2. 2. 我的睡觉过程

别人的睡觉过程:

function sleep()
delay(3, function() _sleep() end) -- 三秒入睡
end


我的睡觉过程

function init()
看下时间() -- 确认是不是已经不睡不行了
放下手机()
下定决心()
放松身体()
寻找姿势()
放松神经()
数绵羊下饺子还是看风景?()
end

function __硬件中断之精疲力尽() -- 若干小时后
_sleep()
end

function sleep()
init()
while(!is_sleep())
{
思考为什么睡不着()
调整姿势()
调节体温()
抑制拿手机的冲动()
肚子饿不饿?()
口渴不渴?()
开始胡思乱想() -- 哎呀如果当初...
开始焦虑()
努力消除焦虑()
再次尝试入睡()
}
end

...

Contents
  1. 1. 别人的睡觉过程:
  2. 2. 我的睡觉过程